Vergisini ödemeyenleri açıklayacak

Maliye Bakanlığı, kesinleşen ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarını açıklayacak. Vergisini ödemeyenler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden teşhir edilecek

Vergisini ödemeyenleri açıklayacak

Maliye Bakanlığı, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarını açıklayacak. Vergi ve cezalarını ödemeyen mükellefler 16 Temmuz-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında vergi dairelerinde, 3 Eylül 2012 tarihinden itibaren ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden teşhir edilecek. Açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 250 bin TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınacak.

Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Maliye Bakanlığı, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarını açıklayacak. 2012 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 16 Temmuz-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında, 3 Eylül 2012 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması karara bağlandı.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınacak. Yapılacak açıklamada, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulacak.

DEŞİFRE EDİLMEYECEK ALACAKLAR

Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı’na yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin vadesi 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesine rastlayan alacaklar, açıklama kapsamında yer almayacak.

Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 3. maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığı’na borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167. maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesine rastlayan alacaklar, ilgili kanunlar çerçevesinden taksitlendirilen alacaklar, 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik geçici 1. maddesi kapsamında ertelenen alacaklar ile 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklar (6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi kapsamındaki alacaklar dâhil) da açıklama kapsamına girmeyecek.